Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Pető Ilona egyéni vállalkozó

 

Hatályos: 2020.04.28.-tól visszavonásig

Önt, mint a honlap látogatóját illetve a szolgáltatás igénybe vevőjét tájékoztatjuk az személyes adataik kezelésére és védelmére vonatkozó szabályokról

Jelen szolgáltatás a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

 

Adatkezelő adatai:

Vállalkozó: Pető Ilona egyéni vállalkozó

Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 11.

A szolgáltatások helyszíne:
2081 Piliscsaba, József Attila u. 7-9.
Fébé Uszoda épülete

Adószám: 69620010-1-33

piharmony.hu@gmail.com

Skype: Pető Ilona

Pető Ilona egyéni vállalkozó, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el az alább közzétett adatkezelési és adatvédelmi előírások tartalmát.

Pető Ilona egyéni vállalkozó megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

Pető Ilona kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A vállalkozó fentieknek megfelelve alakította át hétköznapi tevékenységét, dolgozta ki a szabályzatait, nyilvántartásait, iratmintáit.

Pető Ilona egyéni vállalkozó adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az egyéni vállalkozó székhelyén és weboldalán. Az egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A vállalkozó elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az egyéni vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Pető Ilona  egyéni vállalkozó az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Fogalom meghatározások:

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálya:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed a vállalkozóra, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a vállalkozó tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre.

Időbeli hatály: Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

Adatkezelés jogszerűsége

Az adatkezelés jogszerűségét a vállalkozó a tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha a vállalkozó megfelelő másik jogalapot tud igazolni.

A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A vállalkozó a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes adatokat.

A személyes adatok kezelésére az egyéni vállalkozónál kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

 • ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Személyes adatok kezelése a vállalkozónál:

A vállalkozóval kapcsolatba lépni e-mail útján, telefonon, vagy weboldalán keresztül lehet

Jelentkezés alkalmával a vállalkozó az ügyfél nevét, e-mail címét, telefonszámát kéri megadni. Az ilyen módon tudomására jutott személyes adatok kezelésére kizárólag a pácienssel való kapcsolattartás és a foglalkozáson való kapcsolatteremtés érdekében van szükség. A jelentkezéssel tulajdonképpen létrejön a felek között a szerződéses kapcsolat. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése. Amennyiben az érdeklődő a mégsem kívánja igénybe venni a vállalkozó szolgáltatásait, a vállalkozó a személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli.

A szolgáltatás díjáról az egyéni vállalkozó számlát állít ki. A számla az érintett nevét, címét esetleg adószámát tartalmazza. A számlát jogszabályban írt kötelezettség teljesítése érdekében állítja ki a vállalkozó. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése. A vállalkozó a számlán szereplő adatokat a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével tárolja.

 • Feladatai ellátása során a vállalkozó, partnerei, ügyfelei, e-mail címeit, telefonszámait kezeli, szerződéses kötelezettségei teljesítése, az ajánlatkérések teljesítése, vagy egyéni hozzájárulásuk értelmében
 • Szállítói, alvállalkozói elérhetőségeit (név, e-mail cím, telefonszám) is kezelheti és szolgáltató cégekkel is kapcsolatban állhat. A partnerekkel való kapcsolattartás érdekében ezekben az esetekben is sor kerül személyes adatok kezelésére (a kapcsolattartó, vagy a magánszemély, egyéni vállalkozó személyes adatai). A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, kapcsolattartó esetében az érintett hozzájárulása
 • A vállalkozás Facebook oldalán is sor kerül a személyes adatok kezelésére.
 • A vállalkozás weboldalt üzemeltet. A weboldalon alkalmazott cookie-k adatgyűjtése is személyes adatkezelésnek minősül.
 • A weboldalon lehetőség van kapcsolatba lépni a vállalkozó Az ilyen célból történő kapcsolatfelvétel során a weboldal látogatója megadja a vállalkozónak nevét és e-mail címét. Az ilyen módon a vállalkozó tudomására jutott személyes adatok kezelésére kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából van szükség. Az érintett hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és nyilatkozik arról, hogy megismerte a vállalkozó Adatkezelési Tájékoztatóját. A hozzájárulás célja a kapcsolatfelvétel és az érdeklődő és a vállalkozó közötti szerződéses kapcsolat elősegítése. Az ilyen célból megadott személyes adatokat a vállalkozó kizárólag e célokból kezeli, ezt követően haladéktalanul, vagy legkésőbb 3 munkanapon belül törli azokat. Az adatkezelés jogalapja a szerződéses kapcsolat kialakítása.
 • Az egyéni vállalkozó a fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képezi.

Az egyéni vállalkozóval kapcsolatban álló adatfeldolgozók:

Pető Ilona ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésére állnak.

 • Adatfeldolgozó a vállalkozó által alkalmazott könyvelő cég:
 • Az egyéni vállalkozó weboldalainak tárhelyét biztosító társaság szintén adatfeldolgozónak minősül:
 • A vállalkozó levelezőrendszerének kiszolgálója is adatfeldolgozó:
 • További adatfeldolgozó nincsen

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az egyéni vállalkozó által adott utasítás alapján, a jogi előírás alkalmazásával, titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a partnerek személyes adatait.

Szállítói szerződések:

A szállítók elérhetőségeit (név, e-mail cím, telefonszám) is kezelheti és szolgáltató cégekkel is kapcsolatban állhat a vállalkozó. A partnerekkel való kapcsolattartás érdekében ezekben az esetekben is sor kerül személyes adatok kezelésére (a kapcsolattartó, vagy a magánszemély, egyéni vállalkozó személyes adatai). A személyes adatok kezelésének jogalapja magánszemélyek és egyéni vállalkozók esetében a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése. A cégek képviselőivel hozzájáruló nyilatkozatot tölt ki az egyéni vállalkozó, melyben tájékoztatja őket a személyes adatokkal kapcsolatos jogaikról és hozzájárulásukat kéri, hogy kezelhesse adataikat. Ilyen esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett kifejezett, írásos hozzájárulása az adatkezeléshez. Egyéni vállalkozó a személyes adatokat a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével tárolja: 5 év

Vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok kezelése:

A vállalkozó által nyújtott szolgáltatások díjáról, valamint az általa értékesített termékről az egyéni vállalkozó számlát állít ki. A számla az érintett nevét, címét esetleg adószámát tartalmazza. A számlát jogszabályban írt kötelezettség teljesítése érdekében állítja ki a vállalkozó. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése. A vállalkozó a számlán szereplő adatokat a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével tárolja, 5 évig.

Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:

Az érintett a vállalkozó weboldalán található ügyfélkapcsolati adatlap használatával, akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a vállalkozó weboldalán a kapcsolatfelvételi űrlapot nem használhatja, hírlevélre nem iratkozhat fel tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az egyéni vállalkozónak nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

A vállalkozó tudomására hozott, vagy tudomására jutott különleges adatot az egyéni vállalkozó nem rögzíti. Ha az ilyen jellegű adat a vállalkozó tudta nélkül került bármely rendszerébe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törli a rendszerből.

E-mail címek, telefonszámok megőrzése az egyéni vállalkozónál:

Az egyéni vállalkozó tevékenysége során partnerei e-mail címe és telefonszáma is tudomására jut. Az ilyen módon rendszerébe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében kezeli. Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek.

Néhány esetben továbbra is jogos érdeke fűződik a vállalkozónak az adatok megőrzéséhez, ilyenkor kéri az érintett kifejezett és írásos hozzájárulását személyes adatai őrzéséhez.

Fényképek készítése az egyéni vállalkozónál:

A vállalkozó, munkájának bemutatása céljából fényképfelvételeket készít, mely felvételeket felhasznál weboldalán, közösségi oldalain és egyéb megjelenései folytán. A felvételeken általában nem ismerhetők fel magánszemélyek, amennyiben ez mégis előfordul, a felvételek felhasználása kizárólag az érintett magánszemély előzetes, írásbeli, kifejezett hozzájárulásával történik.

Személyes adatok kezelésének jogalapja:

 1. a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 2. b) kapcsolattartás jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: a terápiás konzultációkat igénybevevőkkel való kapcsolat folytonosságának biztosítása.
 3. c) szerződés teljesítése jogalap: szerződéses partnerek (konzultáción résztvevők) adatainak kezelése céljából: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 4. d) érintett hozzájárulása jogalap: on-line regisztráció célból: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Pető Ilona egyéni vállalkozó weboldala:

Az egyéni vállalkozó saját weboldalán mutatja be tevékenységét az érdeklődők számára. A honlap tájékoztatást ad a látogatók számára a vállalkozó szolgáltatásairól és kapcsolatfelvételre is lehetőséget biztosít.

Az egyéni vállalkozó weboldala: www.piharmony.hu

Az egyéni vállalkozó weboldala működése során Cookie-kat használ. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása.

Cookie-k (Sütik):

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (Cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az érintett választása a Cookie-kal kapcsolatban:

Webböngésző cookie-k:

A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában.

Ha az érintett úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját.

Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k (analitika):

Az egyéni vállalkozó weboldala alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával az egyéni vállalkozó információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A Google Analytics keretében a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a látogató a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja, de ebben az esetben a látogató esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni.

Ezen kívül a látogató megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal látogató általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint.

Az aktuális link:  https://chrome.google.com/webstore/detail/privacy-manager/giccehglhacakcfemddmfhdkahamfcmd?hl=hu

A weboldalon működő kapcsolatfelvétel:

A weboldalon lehetőség van kapcsolatba lépni a vállalkozóval. Az ilyen célból történő kapcsolatfelvétel egy űrlap segítségével történik, ahol a weboldal látogatója megadja a vállalkozónak nevét és e-mail címét. Az ilyen módon a vállalkozó tudomására jutott személyes adatok kezelésére kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából van szükség. Az űrlap kitöltésével az érintett hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és nyilatkozik arról, hogy megismerte a vállalkozó Adatkezelési Tájékoztatóját. A hozzájárulás célja a kapcsolatfelvétel és az érdeklődő és a vállalkozó közötti szerződéses kapcsolat elősegítése. Az ilyen célból megadott személyes adatokat a vállalkozó kizárólag e célokból kezeli, ezt követően haladéktalanul, vagy legkésőbb 3 munkanapon belül törli azokat. Az adatkezelés jogalapja a szerződéses kapcsolat kialakítása.

Az érintett a vállalkozó weboldalán található ügyfélkapcsolati adatlap használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a vállalkozó weboldalán a kapcsolatfelvételi űrlapot nem használhatja, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az egyéni vállalkozónak nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

Pető Ilona egyéni vállalkozó Facebook oldalai: https://www.facebook.com/piharmony.eletviteli.ta/

Az egyéni vállalkozó Facebook oldalt is üzemeltet, itt is sor kerül a személyes adatok kezelésére. A vállalkozó a Facebook-on is népszerűsíti tevékenységét, az oldalt a vállalkozó marketing célokra használja.

A vállalkozó a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha az érdeklődő a Facebookon keresztül intéz kérdést hozzá, igyekszik azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalon tudomására jutott adatokat kizárólag az érdeklődő kérdésének megválaszolásához használja fel, további reklám célokra nem.

A vállalkozó ezúton tájékoztatja követőit, hogy a Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását.

Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni a vállalkozóval, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér be, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az egyéni vállalkozónak nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására. Az egyéni vállalkozó nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. Ezzel kapcsolatban további információt a Facebook oldalán talál.

A vállalkozó a Facebook oldalon követők személyes adatait hozzájárulásuk értelmében kezeli, a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalait, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.

A felhő alapú alkalmazások használata során megvalósuló személyes adatkezelés:

Az egyéni vállalkozó nem alkalmaz felhő alapú szolgáltatásokat..

Az egyéni vállalkozó tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Az adatkezelés célja ebben az esetben a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező.

Az egyéni vállalkozó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeli.

Az adatkezelés biztonsága:

Pető Ilona vállalkozó kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Pető Ilona gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az egyéni vállalkozó és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Pető Ilona egyéni vállalkozó fokozottan ügyel partnerei, megbízói személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli valamennyi partnerétől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is (a dokumentumok zárható helyiségben való tárolása), valamint az informatikai védelmet (vírusírtóval és tűzfallal védett számítógép) is.

Pető Ilona egyéni vállalkozó az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén, megfelelően elzárva tárolja.

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

Az adatkezeléssel érintettek jogai:

 1. Átlátható tájékoztatás: világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson a vállalkozónál alkalmazott adatkezelési tevékenységről.
 2. Hozzáférési jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 • az adatkezelés célja,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

Az egyéni vállalkozótól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen: Pető Ilona egyéni vállalkozó 2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 11. piharmony.hu@gmail.com

Az egyéni vállalkozó ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol Önnek.

 1. Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az egyéni vállalkozótól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen: Pető Ilona egyéni vállalkozó 2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 11. piharmony.hu@gmail.com

Az egyéni vállalkozó ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol Önnek.

 1. Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az egyéni vállalkozó – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük,
 • az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

Az egyéni vállalkozótól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen: Pető Ilona egyéni vállalkozó 2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 11. piharmony.hu@gmail.com

Az egyéni vállalkozó ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol Önnek.

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog:

Érintett jogosult kérni, hogy az egyéni vállalkozó korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

 • vitatja az adatok pontosságát,
 • jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését

Az egyéni vállalkozótól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen: Pető Ilona egyéni vállalkozó 2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 11. piharmony.hu@gmail.com

Az egyéni vállalkozó ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol Önnek.

 1. Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az egyéni vállalkozótól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Pető Ilona egyéni vállalkozó 2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 11. piharmony.hu@gmail.com Az egyéni vállalkozó ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol Önnek.

 1. Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

Az egyéni vállalkozótól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Pető Ilona egyéni vállalkozó 2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 11. piharmony.hu@gmail.com 

Az egyéni vállalkozó ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol Önnek.

Pető Ilona  egyéni vállalkozó vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az érintettet (kérelmezőt).

 1. Adatvédelmi incidens:

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:

 • személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,
 • illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz,
 • személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy elvesztése,
 • az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által, stb.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) az egyéni vállalkozó haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens a vállalkozó tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a vállalkozó partnereinek, pácienseinek jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk tájékoztatja az érintett partnert.

 

Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info. tv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.).

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:                   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím:         1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:                     0613911400

Fax:                            0613911410

E-mail:                       ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:                      http://www.naih.hu

Egyéb:

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről a vállalkozó az adat felvételekor ad tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekinti irányadónak.

Az egyéni vállalkozó ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Pető Ilona egyéni vállalkozó a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

Piliscsaba 2020. 04. 28.

Pető Ilona

egyéni vállalkozó

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Ssz.

Személyes adat kezelésének megnevezése

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adat tör

lésére nyitva álló

határidő

1.

A jelentkezés során megadott személyes adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám).

A szerződés

teljesítése,

kapcsolattartás

érdekében.

A szerződéses

kötelezettség

teljesítése,

majd a jsz-ban

írt megőrzési

kötelezettség

teljesítése.

A jogszabályban elő

írt megőrzési kötele

zettség (5 év) leteltét követőn 30 napon belül.

2.

A szállító cégek, alvállal

kozók, szolgáltatók képviselőinek személyes adatai.

Szerződéses

kötelezettség

teljesítése érdekében.

Szerződésben vállalt

kötelezettség

teljesítése és

az érintett hozzájárulása

alapján.

A hozzájárulás visszavonása esetén,

haladéktalanul.

A szerződés megszű

nését követő 10 mun

kanapon belül, kivéve

ha jogszabály rendel

kezik a szerződéssel

kapcsolatban megőrzési kötelezettségről /a

kötelezettség leteltét

követő 30 napon belül

3.

A szolgáltatást igénybevevők számára kiállított

számlán szereplő szemé

lyes adatok.

Jogszabályon

alapuló

kötelezettség.

Jogszabályon

alapuló

kötelezettség.

A jogszabályban

előírt megőrzési köte

lezettség (5 év)

leteltét követő 30 napon belül.

4.

Beérkező e-mailekkel (feladók e-mail címével) kapcsolatos adatkezelés.

Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében, vagy hozzájárulás alapján.

Szerződésben vállalt

kötelezettség

teljesítése vag az érintett hozzájárulása.

A feladat elvégzését

követő 10 munkanapon belül, vagy a hozzájáru

lás visszavonását követően haladéktalanul, max. 3 munkanapon belül.

5.

A Facebook, Instagram oldalak használata során tudomásunkra jutott személyes adatok.

Tevékenységünk népszerűsítése érdekében.

Az érintett hozzájárulása.

A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.

6.

A weboldalon működő

kapcsolatfelvételi űrlap

használata során megadott személyes adatok.

Kapcsolatfelvétel céljából.

Az érintett hozzájárulása.

A hozzájárulás visszavonását követően

haladéktalanul, a

kapcsolatfelvételt

követően haladéktalanulde legkésőbb 3 munkanapon belül.